İcra ve İflas Hukuku

USLU HUKUK Bürosu, borçlunun borcunu ödememesi veya ödeyememesi durumunda, borcun yasal yollarla borçlunun varlıklarına el konarak karşılanmasını icra kanalı ile sağlayan İcra İflas Hukuku alanında da Müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir.


USLU HUKUK Bürosu, Müvekkillerinin, kambiyo senedi evrakından, her türlü sözleşmeden bu meyanda kredi sözleşmelerinden doğan alacaklarının tahsiline yönelik olarak, icra ve iflas takiplerinin başlatılması, haciz ve iflas  işlemleri, yabancı Müvekkillerinin Türkiye sınırları içerisindeki alacaklarının tahsili için  uzlaştırma ve sulh yolu ile alacağın yeniden yapılandırılması  ve benzeri işlemlerin yerine getirilmesinde hizmet vermektedir.  Ayrıca Müvekkillerinin aleyhinde başlatılan icra takiplerinde, haklarının korunması, başlatılan icra takibi sebebiyle menfi tespit ve istirdat davalarının tesisi, icra takiplerine karşı İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz ve istihkak davalarının ikamesi, iflasın ertelenmesi davalarının tesisi, borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma, ipoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması, ilamsız takiplerin başlatılması,  itirazın iptali davalarının ikamesi, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması, haczin kaldırılması işlemleri konusunda avukatlık hizmeti vermektedir.